احکام رئیس و اعضای هیئت بازرسی استان کرمان توسط  آقای دکتر علی طالبی رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات کشور به شرح زیر صادر شد.
آقای دکتر تاج الدین صالحیان به عنوان رئیس و عضو هیئت بازرسی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا و همچنین آقایان: مصطفی مغفوری، احمد اسکندری نسب، عباس سعیدی و مسلم مروجی به عنوان اعضا انتخاب شدند.