طی حکمی از سوی آقای دکتر زینی وند استاندار کرمان ، آقای دکتر تاج الدین صالحیان بعنوان سرپرست دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری منصوب شد.