استاندار کرمان ضمن حضور در واحد سامد به تلفن های مردمی پاسخگویی کرد .دکتر فدائی به درخواست های تعدادی از شهروندان پاسخگویی کرد . درخواست های مطروحه در حوزه های مختلف ثبت و جهت پیگیری در دستور کار قرار گرفت.