جلسه ی پیگیری مصوبات ستاد پیشگیری از ویروس کرونا تشکیل شد. در این جلسه آقای اشک بعنوان رئیس ستاد پیگیر انجام مصوبات کارگروه شد و گزارشات اعضا را بررسی کرد.رئیس کارگروه تاکید کرد که تمامی مصوبات با سرعت هر چه تمام تر اجرایی شود .