ستاد پیشگیری ویروس کرونا با حضور اعضای کارگروه تشکیل شد. در این جلسه که به ریاست آقای اشک برگزار شد، مقرر گردید گزارشات طبق صورتجلسه ارسال شوند .