جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی انجام شد . این جلسه با حضور اعضای این کمیته در محل دفتر بازرسی تشکیل گردید.