آقای باقری زاده پاسخگوی تلفن 111 بود. وی ضمن حضور در واحد سامد با مردم فهرج بصورت مستقیم صحبت کرد و قول بر حل موارد مطروحه داد.