آقای باقری در واحد سامد حضور پیدا کرد.فرماندار ریگان روی خط 111 بصورت مستقیم به مشکلات مردمی پاسخگویی کرد و قول بر حل مشکلات داد.