آقای اسماعیل زاده مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی پاسخگوی 111 بود. متقاضیان ضمن تماس با 111 به بیان مشکلات خود در حوزه ی کاری این اداره پرداختند و راهنمایی های لازم توسط آقای اسماعیل زاده انجام شد.