آقای سعیدی مدیر کل جهاد کشاورزی استان در واحد سامد حضور یافت.وی ضمن پاسخگویی به راهنمایی متقاضیان پرداخت و قول مساعد بر حل مشکلات ایشان داد .