آقای نجف پور ضمن حضور در واحد سامد پاسخگویی 111 را انجام دادند. فرماندار بردسیر بصورت مستقیم با مردم بصورت تلفنی صحبت کردند و قول مساعد بر رفع موارد مطروحه دادند . حضور فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی بر خط 111 از برنامه های مستمر دفتر بازرسی استانداری است.