آقای زهرودی فرماندار انار در واحد سامد حضور یافت. فرماندار انار بصورت مستقیم به صحبت ها و مشکلات مردمی گوش کرد و قول مساعد بر رفع موارد مطروحه داد.