آقای طالبی رئیس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور با کارکنان دفتر بازرسی نشستی داشتند . در ابتدا آقای اشک در خصوص عملکرد دفتر بازرسی گزارشی را ارئه نمود و در ادامه آقا طالبی سخنان خود را در حوزه ی کاری مرتبط ایراد نمود. در انتها پرسش و پاسخ با همکاران انجام گردید.