گرد همایی مدیران اجرایی و حقوقی دستگاههای اجرایی استان توسط دفتر بازرسی انجام شد. مدیران اجرایی و حقوقی دستگاههای اجرایی استان جهت نشستی با موضوع نقش تنقیح قوانین و مقررات در ارتقاء سلامت نظام اداری گرد هم آمدند . این جلسه با حضور معاون تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوق ریاست جمهوری تشکیل گردید.