دوره آموزشی با موضوع آموزش سامانه ملی قوانین و مقررات با حضور همکاران دفتر بازرسی و فرمانداری ها برگزار شد .آموزش توسط همکاران از نهاد ریاست محترم جمهور انجام گردید . در ادامه جلسه ویدئو کنفرانس هیئت بازرسی انتخابات استان با وزارت کشور تشکیل گردید.