جلسۀ برنامه ریزی جهت آموزش حقوق شهروندی و صیانت از حقوق شهروندان برای اجرای قوانین و مقررات در محل دفتر بازرسی تشکیل شد.آقای اشک مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی ، آقای علوی رئیس امور سامانه قوانین و مقررات ، رئیس دانشگاه آزاد ، رئیس کانون وکلای دادگستری و رئیس حقوقی دانشگاههای پیام نور و آزاد از حاضرین در این جلسه بودند .