مدیر کل دفتر بازرسی ،مدیریت عملکرد و امور حقوقی از برخی ادارات کهنوج ، رودبار و منوجان بازدید سرزده به عمل آورد. آقای اشک بعد ازبرگزاری جلسه ی آموزشی با کارکنان فرمانداری ها از برخی ادارات این شهرستان ها بازدید کرد.