آقای عالم زاده ضمن حضور در واحد سامد پاسخگوی تلفن 111 بود . شهردار کرمان بصورت مستقیم پاسخگوی تماس های مردم بود .