جلسه کمیته ارزیابی اربعین حسینی با مدیریت آقای اشک برگزار گردید.رئس کمیته نظارت و ارزیابی اربعین حسینی ، هدف اصلی ان جلسه را کیفیت بخشی و اثر بخشی خدمات ارائه شده به زوار اربعین حسنی دانست ؛ همچنین نظارت بر کیفیت خدمات و نظارت بر بهداشت مواد غذایی و کلیه رویه ها ی موجود را از اهداف اصلی برشمرد .