آقای بلوردی ضمن حضور در سامانه سامد پاسخگوی  تماس های مردمی بود. وی دستورات لازم را در جهت رفع مشکلات مطروحه صادر نمود.