استاندار کرمان ضمن حضور در واحد سامد به تلفن 111 پاسخگویی کرد .  آقای دکتر فدایی بصورت مستقیم با مردم گفتگو کرد و دستورات لازم را در زمینه حل مشکلات آنان صادر نمود . در پایان نشستی با همکاران واحد سامد و مراجعات مردمی برگزار شد و آقای اشک مدیر کل دفتر بازرسی گزارشی از عملکرد کارکنان این واحد حضور  آقای استاندار ارائه نمود.