آقای بابایی فرماندار کرمان به تلفن 111 پاسخگویی کرد . وی ضمن حضور در واحد سامد بصورت مستقیم با مردم  صحبت کرد و قول مساعد بر رفع موارد مطروحه داد.