آقای محمود آبادی پاسخگوی تماس های مردمی بود .  سرپرست فرمانداری سیرجان در واحد سامد با حضور آقای اشک ؛ مدیر کل دفتر بازرسی به پاسخگویی  تماس های مردمی پرداخت . حضور مدیران جهت پاسخگویی 111 ، از برنامه های مستمر واحد سامد در دفتر بازرسی استانداری است.