آقای علی طالبی ؛ رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور با حفظ سمت بعنوان رئیس هیات مرکزی انتخابات یازدهمین دوره مجلس منصوب شد.