آقای زورونی معاون سیاسی فرمانداری بم به تماس های مردمی پاسخگویی کرد .وی در تماس مستقیم با متقاضیان قول مساعد بر رفع مشکلات مطروحه داد و راهنمایی های لازم را به انجام رساند . حضور فرماندارن و سایر مدیران دستگاههای اجرایی استان از برنامه های همیشگی واحد سامد است.