آقای منظری توکلی فرماندار ارزوئیه در واحد سامد حضور یافت و به تلفن 111 پاسخگویی کرد . وی پس از شنیدن مشکلات و درخواست های مردمی موارد را جهت بررسی در دستور کار قرار داد.