آقای امیر حیدری سرپرست فرمانداری رابر پاسخگویی تلفن 111 را انجام داد.وی ضمن حضور در واحد سامد استانداری به تماس های مردمی پاسخگویی کرد و قول مساعد در جهت رفع مشکلات داد.