آقای دکتر فدایی استاندار کرمان در واحد سامد به تلفن 111 پاسخگویی کرد. استاندار ضمن حضور در واحد سامد به مردم  بصورت تلفنی پاسخگویی کرد و دستورات لازم را در جهت رفع مشکلات متقاضیان صادر نمود. وی پس از انجام پاسخگویی111، در واحد مراجعات مردمی حضور یافت و مشکلات تعدادی از مراجعین حضوری را مورد بررسی قرار داد .