آقای بلوردی مدیر کل راه و شهرسازی به تماس های مردمی پاسخگویی کرد . وی ضمن پاسخگویی به تماس های مردمی قول مساعد بر رفع موارد مطروحه داد .آقای بلوردی در پایان نشستی با همکاران واحد سامد داشت و در خصوص سوالات کارشناسان توضیحاتی ارائه نمود.