آقای دکتر دهقان از واحد سامد بازدید به عمل آورد . سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری به همراه مدیر کل دفتر بازرسی و مدیرکل امور اداری و مالی  از واحد سامد بازدید به عمل آورد.وی ضمن گفتگو با کارشناسان این مجموعه در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.