مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی از بیمارستان شفا بازدید به عمل آورد .آقای اشک به همراه دبیر کمیته ی بهداشت و درمان شبکه نظارت مردم نهاد از بیمارستان شفا بازدید کرد . وی ضمن گفتگو با بیماران و پرسنل بیمارستان قول مساعد بر مرتفع نمودن مشکلات مطروحه داد. آقای اشک با توجه به ابراز رضایت بیماران از وضعیت خدمات رسانی ، زحمات پرسنل را شایان تشکر دانست.