سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری صبح امروز در محل سامانه مردمی سامد حضور پیدا کرد . آقای دکتر بصیری ضمن حضور در سامانه ی سامد پاسخگوی تماس های مردمی بود . وی قول مساعد بر مرتفع نمودن موارد مطروحه داد. معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستم سامد را تمجید نمود و در پایان به همراه آقای اشک ؛ مدیر کل دفتر بازرسی از واحدهای پاسخگویی تلفنی و حضوری در مراجعات مردمی بازدید به عمل آورد .