آقای اکبری ضمن حضور در واحد سامد به تلفن 111 بصورت مستقیم پاسخگویی کرد .وی به تماس های مرتبط در حوزه ی کاری خود پاسخ داد و راهنمایی های لازم را به انجام رساند . آقای اکبری قول مساعد بر بررسی و پیگیری موارد مطروحه داد .در پایان جلسه ای با حضور مدیر عامل شرکت نفت ، مدیر کل دفتر بازرسی و کارشناسان واحد سامد در خصوص شرح وظایف و رفع ابهامات و سوالات در این حوزه تشکیل شد .