آقای اشک مدیر کل دفتر بازرسی استانداری همراه با کارشناسان این دفتر بصورت سرزده از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت شهرک های صنعتی  بازدید به عمل آورد.
مدیر کل دفتر بازرسی ضمن بررسی عملکرد این دو دستگاه از میز خدمت آنها نیز بازدید و ضمن تاکید در زمینه فراهم کردن بستر لازم برای عملیاتی شدن هر چه بیشتر اهداف استقرار این میز در ادارات ، عنوان کرد که هدف از ایجاد میز خدمت عدم حضور ارباب رجوع در راهروهای ادارات و ارتباط مستقیم با کارکنان است و هدف نهایی انجام امور از طریق سامانه های الکترونیکی  می باشد.