آقای دکتر فدایی استاندار کرمان در نشست هفتگی پای صحبت جمعی از شهروندان نشست و به درخواست های آنان رسیدگی و دستورات لازم را صادر کرد.برگزار کردن جلسات ملاقات مردمی استاندار از برنامه های دفتر بازرسی است که مقدمات و نیز پیگیری دستورات استاندار توسط این دفتر برنامه ریزی و انجام می شود .