آقای شهبا در سامانه ی سامد حضور پیدا کرد و بصورت مستقیم پاسخگوی درخواست های مردمی بود.وی قول مساعد برپیگیری درخواست های مطرح شده داد و در پایان ضمن نشست مشترک با کارشناسان واحد سامد ، در خصوص وظایف شرکت توضیحات لازم را ارائه نموده و پاسخگوی سوالات کارشناسان بود .