مدیر کل بنیاد مسکن استان با حضور در واحد سامد ، پاسخگوی تماس های مردمی بود .آقای سلطانی نژاد ضمن حضور در محل سامد به تماس های مردمی در حوزه کاری خود پاسخگویی کرد . در ادامه ضمن جلسه ای که با همکاران سامد برگزار شد ، وظایف بنیاد مسکن را تشریح نمود و به سوالات کارشناسان سامانه جواب داد. حضور و مشارکت مدیران در پاسخگویی تلفنی به درخواست های مردمی و نشست مشترک جهت تبادل اطلاعات با کارشناسان بطور مستمر در واحد سامد انجام می شود .