آقای اشک مدیر کل دفتر بازرسی و رئیس کمیته نظارت و بازرسی ستاد اربعین به اتّفاق آقای ملانوری ، سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی و جانشین ستاد  و به همراه آقای همایی مدیر کل دفتر امنیتی و انتظامی و دبیر ستاد از کنسولگری موقّت عراق بازدید به عمل آوردند .
آقای اشک مدیر کل بازرسی و  رئیس کمیته نظارت و بازرسی ستاد اربعین با حضور افراد فوق الذکر ، از کلیه واحدهای کنسولگری بازدید به عمل آورد و سپس جلسه ای با حضور رئیس سرکنسوگری عراق تشکیل شد . در این جلسه در خصوص ایجاد شرایط لازم جهت تسهیل و صدور به موقع ویزای  زائرین هم اندیشی شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
      آقای اشک مدیر کل دفتر بازرسی و رئیس کمیته نظارت و بازرسی ستاد اربعین به اتّفاق آقای ملانوری ، سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی و جانشین ستاد  و به همراه آقای همایی مدیر کل دفتر امنیتی و انتظامی و دبیر ستاد از کنسولگری موقّت عراق بازدید به عمل آوردند .
آقای اشک مدیر کل بازرسی و  رئیس کمیته نظارت و بازرسی ستاد اربعین با حضور افراد فوق الذکر ، از کلیه واحدهای کنسولگری بازدید به عمل آورد و سپس جلسه ای با حضور رئیس سرکنسوگری عراق تشکیل شد . در این جلسه در خصوص ایجاد شرایط لازم جهت تسهیل و صدور به موقع ویزای  زائرین هم اندیشی شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.