آقای اشک به همراه مدیر کل دامپزشکی استان و کارشناسان دفتر بازرسی از یک واحد کشتارگاه در حال احداث بخش خصوصی بازدید به عمل آورد .
در این بازدید مشکلات مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد از طریق این دفتر ضمن انعکاس مشکلات به مبادی ذیربط ، پیگیری لازم جهت تسریع کار انجام شود .