آقای اشک به اتفاق کارشناس بازرسی از شهرستان بردسیر و دو بخش گلزار و نگار بازدید کرد .وی ضمن حضور در فرمانداری در معیت فرماندار برای بررسی مسائل کشاورزی در بخش گلزار و نگار حضور یافته و موارد مدنظر را بررسی و رسیدگی نمود.