آقای اشک ؛ مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی در معیّت آقای همایی مدیر کل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری صبح روز دوشنبه نوزدهم شهریورماه ، از مرکز مدیریت سوانح و فوریت های پزشکی استان بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید  بخش های مختلف این مرکز وامکانات آن و وضعیت  آمادگی  پرسنل بررسی شد.
طی چند سال اخیر  اقدامات بسیار خوبی جهت بهره گیری از تجهیزات ونرم افزارهاوامکانات ارتباطی جدید  جهت خدمت رسانی به مردم در این مرکز انجام شد ه که از زحمات مجموعه مدیریت وپرسنل قدر دانی وتشکر میشود.