آقای بابایی فرماندار کرمان ضمن حضور در واحد سامد استانداری پاسخگوی درخواستها و شکایات مردمی بود .
وی در معیت آقای اشک ؛ مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی  بطور مستقیم پاسخگویی بر خط 111 را انجام و قول مساعد بر حل موارد مطورحه داد.