آقای اشک مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی از مرکز اسناد ملی بطور سرزده بازدید نمود.