میز خدمت اداره ی کمیته ی امداد امام خمینی (ره) با حضور آقای اشک ؛ مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی  افتتاح شد .