ملاقات  عمومی استاندار ضمن دیدار آقای دکتر فدایی ؛ سرپرست استانداری ، مدیران  دستگاههای اجرایی و تعدادی از متقاضیان برگزارو قول مساعد بر رفع موارد مطروحه داده شد . لازم به ذکر است ملاقات عمومی استاندار از طریق دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی انجام می پذیرد.