آقای حکیم نیا ، مدیر صندوق کارآفرینی امید در سامانه سامد حضور پیدا کرد و با تعدادی از افراد بصورت تلفنی صحبت نمود .وی تمامی موارد را ثبت نموده و قول بر حل موارد داد.حضور مدیران در سامانه سامد و پاسخگویی بصورت تلفنی می تواند منشا برطرف شدن بسیاری از مشکلات مردمی در مدت زمانی کوتاه  باشد .