آقای دکتر رشیدی ؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان  صبح امروز ضمن حضوردر واحد سامد، پاسخگوی تماس های مردمی بود .
آقای اشک؛ مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی در خصوص سامانه سامد توضیحاتی را بیان کرد و در ادامه آقای دکتر رشیدی ضمن پاسخگویی به تلفن 111، مشکلات مردمی را ثبت نموده و قول بر رفع این موارد داد.
پاسخگویی مدیران دستگاههای اجرایی بر خط 111 از برنامه های مستمر دفتر سامد می باشد .