مدیر کل دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی به همراه کارشناسان این دفتر ، از ادارات شهرستان بردسیر بازدید سرزده به عمل آورد.
فرمانداری، بخشداری مرکزی شهرستان، بیمارستان قائم ، اداره آموزش و پرورش ، شهرداری نگار و نیز کشتارگاه شهرستان مورد بازدید قرار گرفت و موارد لازم جهت بهبود روند خدمت رسانی تذکر داده شد. شرکت در جلسه شهرداران و بخشداران شهرستان به اتفاق امام جمعه و فرماندار شهرستان از دیگر برنامه های آقای اشک بود.
بردسیر یکی از شهر های صنعت فولاد کشور است که در چند سال اخیر سرمایه گذاری  کلانی درآن انجام شده وکشاورزی خوبی دارد.