آقای اشک به اتفاق کارشناسان دفتر بازرسی از بیمارستان شهید بهشتی بازدید به عمل آورد . وی ضمن سر زدن به بخش های اطفال ، مردان و زنان ، اورژانس و سایر کارگاهها و بخش های بیمارستان ، و صحبت با بیماران و مراجعین در خصوص مشکلات و نیز میزان رضایتمندی از خدمات بیمارستان  ، جلسه ای را با حضور رئیس بیمارستان خانم دکتر اسلامی داشت که مقرر شد مشکلات با همت و تلاش همه جانبه مرتفع شود .