آقای اشک مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی به اتفاق کارشناسان دفتر بازرسی از فرمانداری ، ادارات و کشتارگاه سیرجان بازدید  به عمل آورد.
در ابتدا جلسه ای با فرماندار سیرجان برگزار شد و سپس از کشتارگاه آن شهر بازدید به عمل آمد ، در ادامه از شهرداری و ادارات جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی و بخشداری مرکزی بازدید شد . آقای اشک و بازرسین همراه ، در دفتر فرماندار به برخی از شکوائیه های مردمی از نزدیک رسیدگی کردند.
 بازدید از مراکز و ادارات  شهرستان ها از برنامه های مستمر دفتر بازرسی است و جهت پویایی و بهبود عملکرد مراکز شهرستانی امری لازم می باشد.